Çalışmalar

Değerli ve Duyarlı Dostlarımız

Depremden bir hafta sonra, KADOP’u kurmadan önce gönüllü çalışmak üzere 30-40 aktif üye olması hedeflenmiştir. Ancak, çok kısa sürede yurt içinden ve dışından o kadar çok sayıda katılım talebi gelmiştir ki, telefonlarımız kilitlenmiştir. Hızla artan katılımcı sayımızın 240 civarında istikrar kazanması sağlanabilmiştir. Taleplere yanıt verebilmek için KADOP adına FaceBook, Instagram ve Twitter hesapları açılarak KADOP’un dışarıda olanlarla da iletişim içine girmesi sağlanmıştır.

KADOP’ta paylaşılan nitelikli mesajlar ve bilgiler derlenip özetlenerek, Kadim Antakya kültürünün niçin ve nasıl korunması gerektiği, korumak için neler yapılması gerektiği ve KADOP’un ortak görüşü konusunda özet bir bilgi notu hazırlanmıştır. Üyelerimizden bazıları bunları diğer platformlarda ve STK’larda paylaşmışlar, farkındalığı arttırmışlardır.

‘KADOP’un kadim Antakya kültürünün koruması için geliştirdiği ortak görüş ve diğer önemli konular kamuoyu duyurusu şeklinde paylaşılmıştır. Bir kısmı da ülke gündemine bağlı olarak sosyal medya spotları olarak sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır’

Eylem Planımızı; amacımızı, imkanlarımızı ve sınırlarımızı göz ardı etmeksizin kısa, orta ve uzun dönemli olarak 3 temel eksen üzerine inşa etmekle birlikte deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara ve hedeflere odaklanılmıştır:

Antakya-Hatay İçin Acil İhtiyaçlar ve Eylem Planımız

  • Zorunlu Fizyolojik İhtiyaçların karşılanması: Geçici-kalıcı altyapı, yiyecek, temiz su, giyecek, geçici-kalıcı barınma, ısınma, uyku, sağlık, eğitim vb
  • Güvenlik İhtiyacının karşılanması: Korunma, emniyet, HUKUK, mülkiyet vb haklar, düzen ve istikrar, cesaret vb
  • Sosyal İhtiyaçların karşılanması: Aile, arkadaşlık, dostluk, sevgi, saygı, hoşgörü, tolerans, vicdan, kişisel ve sosyal gelişim

 

Depremin en çok hasar yarattığı Antakya’nın ilk günlerde adı az duyuluyorken, sahadan gelen bilgilerle depremin Antakya’daki yıkımı konusunda farkındalık yaratmak için seferber olunmuştur. Konu sosyal medya grupları üzerinden Türkiye’nin gündemine taşınmıştır. Bilgi paylaştıkça büyür. Bu bakımdan, saha çalışmalarımızın yanında, yurt içinde ve yurt dışında güvenilir ve muteber diğer platformlarla, STK’larla, kurum ve kuruluşlarla, organizasyonlarla, yazılı ve görsel medya ile iş birliği yapılması için temasa geçilmiştir. UNSCO-Türkiye, ICOMOS-Türkiye, BBC-Türkiye, ulusal TV kanalları ve gazeteler, Türkiye’nin tanınmış akademisyenleri ve TV yüzleri bunlardan bazılarıdır.

Bu çerçevede, ilk günlerden itibaren aşağıdaki konuların sosyal medyada yer alması ve paylaşılması için azami gayret gösterilmiştir:

‘Yetkililerin Antakya’nın yerli halkının Antakya’da kalabilmesini sağlayacak ve bölgede sorun olan suç işleyenleri diğer bölgelere sevk edecek politikalar izlemesi ve tedbirler alması gerekir.’

‘Enkazların altındaki cesetler çıkarılmadan cesetlerin hafriyat muamelesi görmemesi gerekir. Usulünce definden, ölüm raporundan, mirasa, gaiplik uygulamasına, seçmen kütüklerinin güncellenmesine, oy kullanımına kadar bir dizi sosyal ve kişilik haklarını ilgilendiren hukuki sorunlara göz yumulmaması tanıdık avukatlarla, barolarla ve TTB ile iletişim içinde olunması gerekir.’

‘Tarihi eser yıkıntıları moloz-hafriyat muamelesi görmemelidir, bunlar yenisi yapılamaz değerlerdir.’

‘Tarihi eser kaçakçılığına karşı uyanık olmak, farkındalık yaratmak, ciddi tedbirler alınmasını sağlamak gerekir.

‘Devletin, kamu ve özel kuruluşların, harcamacı dairelerin, mahkemelerin, üniversitelerin, okulların, tarihi cami, kilise, sinagog ve diğer cemaat ve vakıflarına ait arşivler, tarihi binaların röleveleri moloz-hafriyat değildir, kullanılabilir durumda olmaları için titizlikle korunması gerekir.’

‘Antakya’mızın yeniden yapılandırma sürecinde kaderi ve geleceği belirlenirken uluslararası ölçekte bir kent ve yaşam proje yarışması düzenlenmelidir.’

‘Başta yerel halkın, üniversitelerin, STK’ların, sivil toplumun şehir tasarımı ve planlaması konusundaki bilgiye dayalı görüşleri alınarak, bölgede ciddi çalışmalar yapmış değerli akademisyenlerin çözüm sürecinin, oluşturulacak komisyonların vb içinde aktif olarak yer almaları sağlanmalıdır.’

‘Deprem bölgelerinde henüz enkazlar kaldırılmadığı halde, hiçbir somut ve detaylı, bilimsel açıklama yapılmaksızın ve depremzedelerin barınma, ısınma, yiyecek gibi temel fizyolojik ihtiyaçları henüz karşılanmamışken alelacele kesin konut ihalelerinin açılmasını şaşkınlık içinde izliyoruz.’

‘Şehrin alelacele beton yığınına çevrilmesi sorunu çözmez ve başka bazı önemli sorunların doğmasına neden olur. Bir sene boyunca inşaat yapabilirsiniz ama, kent ve kent kültürü oluşturamazsınız. Özellikle de Antakya’da’

‘Bölgedeki küçük çiftçilerin, tarımla hayvancılıkla uğraşanların korunması, teşvik edilmesi, üretim kooperatifleri kurulmasına öncülük edilmesi bölgenin ve Türkiye’nin sebze, meyve ve hayvancılık ihtiyacının karşılanması bakımından elzemdir.’

‘Deprem ve can kaybı, sakatlık nedeniyle ürünü tarlada kalan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için büyük süpermarketlerin satın alma departmanlarıyla temasa geçilmiş, tarafların ve ilgili kooperatiflerin iletişim bilgileri paylaşılmıştır.’

‘Deprem atıklarının, kimyasal atıkların vb vadilere, su havzalarına, yerleşim alanlarına yakın yerlere döküldüğü tespit edilmiş ve bu konuda farkındalık ve kamuoyu yaratılmıştır.’

‘OHAL, AFET Kanunu, 126 Sayılı CBK ve uygulamalarıyla ilgili olarak kapsamlı hukuki nitelikte çalışmalar ve tartışmalar yapılarak soruna dikkat çekilmiş, farkındalık yaratılmıştır.’

‘Yabancı üniversitelerdeki uluslararası iyi şöhrete sahip öğretim üyeleriyle iletişime geçerek, yaşanan felaketin boyutları hakkında kısa bilgi sunup, ilgi ve destekleri alınabilir.’

‘Yurt dışında eğitim görmüş, yaşamış-yaşamakta olanlarla, Hataylı eski diplomatlarla temasa geçilerek uluslararası kamuoyu nezdinde farkındalık yaratıyoruz.’

Benzeri amaç taşıyan uluslararası muteber STK’larla iletişime geçerek, yaşanan felaketin boyutları hakkında bilgi sunarak ilgi ve desteklerini sağlamaya çalışıyoruz.

Özellikle ABD’deki ‘Antioch’ isimli şehir yöneticileriyle temasa geçerek yaşanan felaketin boyutları hakkında bilgi sunarak ilgilerini çekip, ‘kardeş şehirler’ olarak desteklerini sağlamak ve görüşmelere başlamak için altyapımız hazırdır.’

‘EMO’daki değerli ve duyarlı dostlarımız yeni yapılanmanın ihtiyaç duyulan elektrik planlamasını desteklemeye hazır olduklarını bildirdiler.’

‘Okul, kreş, bakımevi yaptırmak için ihtiyacın zamanlamasının ve mekanın tespiti için doğru ve isabetli yönlendirme bekleyen dostlarımız aramızdadır.’

Kadim Antakya’mızın yeniden inşası, önleyici ve iyileştirici nitelikte korunabilmesi için başta tarihi ve doğal yerlerin deprem öncesi ve sonrası görüntüleriyle kısa ve net açıklamalarıyla bir envanter çalışması başlatılmıştır. Felaketin yıkımını net olarak görüp, göstermek, yurt dışı için bağış projeleri oluşturmak, yardım kuruluşlarının, iş dünyasının, özellikle de UNESCO, AB, BM gibi yurtdışındaki kamuoyunun bilgisine sunmak, farkındalık ve kamuoyu yaratmak için bu şarttır. Bunun için üyelerimizden gelen yardım, destek ve sponsorluklarla sahadaki gönüllü dostlarımız gerekli fotoğraflamaları ve video çekimlerini yapmışlardır.’

‘Muteber yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların, kamuoyunun kültürel miras halkında Türkçe-İngilizce bilgilendirilmesi, dikkatlerinin çekilmesi, farkındalık ve kamuoyu yaratılması, yardım ve desteklerinin alınması olmazsa olmaz önem taşıyor. Bunlara ulaşmak için sosyal medya, TV, gazete vs, yurt içinde ve dışında dostlarımızla temasa geçilip görüşmeler yürütülmektedir.’

Büyük iş adamlarımız kendi aile müzelerini kuruyor. Diğer desteklerinin yanında tarihi ve doğal yerlerin restorasyonunu üstlenip, gerçekleştirmeye hazır olduklarını memnuniyetle gözlemliyoruz.’

Akçeli işlere karşı çok ihtiyatlı olunmuştur. İlk aşamada acil önlemler ve çözüm için farkındalık yaratmak, kültürel ve tarihi mirasın deprem sonrası durumunu göstermek, yerinde-doğru-yapıcı uyarılar yapmak, diğer deprem bölgelerindeki sivil inisiyatif ve benzeri girişimler için’ örnek alınabilecek ‘pilot uygulamalarla’ saygın bir ‘baskı grubu’ olmak için gerekli altyapı hazırlanıp çalışmalar yapılmıştır. Sosyal medya gücümüzün yanında, ayrım yapmadan medya gücümüz de amacımıza uygun olarak çözüm önerilerimiz doğrultusunda yapıcı biçimde kullanılmaya başlanmıştır.

KADOP bir ay gibi kısa sürede altyapısını hazırlamış ve yukarıda özet olarak belirtilen çalışmaları gerçekleştirerek, Türkiye’deki çoğu STK’dan daha aktif ve etkili duruma gelmiştir.

Hedeflerimize ve amacımıza emin, kararlı ve sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Saygılarımızla